Bigstart คืออะไร

Big idea to jump start “สตาร์ทความคิดเป็นนวัตกรรม สู่การลงมือทำที่ยิ่งใหญ่"
เป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียด้านนวัตกรรม มีโอกาสสร้างนวัตกรรมให้เป็นจริง และเชื่อมโยงผู้ประกอบการนวัตกรรมให้พบกับผู้ใช้ บริการผ่านทางเว็บไซต์ Bigstart.in.th รวมไปถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และศึกษา ตลาดก่อนนำผลงานนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดจริง

โดยผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีชิ้นงานนวัตกรรมหรือต้นแบบ แล้วถ่ายทำวีดีโอแนะนำผลงาน หลังจากนั้นส่งผลงานเข้ามาทางเว็บไซต์ Bigstart.in.th

เพื่อให้ผู้ที่สนใจโหวตให้คะแนนผลงานของท่าน โดยแต่ละคนจะสามารถโหวตได้ 100 คะแนน ( BigVote 60 คะแนน, Like 40 คะแนน )

ถ้าผลงานของท่านได้คะแนนครบ 500,000 คะแนน ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป (การพิจารณาให้การสนับสนุนผลงานหรือโครงการนวัตกรรมเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และนโยบายของสำนักงานฯ)

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจหลักในการยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ทั้งนี้มี กรอบภารกิจให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการเงินแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ทั้งนี้ สนช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศไทย (National Competitiveness) และเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคเอกชน (Business Capability Building) จึงได้สนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ร่วมสนับสนุนโครงการ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน