"พี เอส เจ" ระบบควบคุมแสงสว่างประหยัดพลังงาน

วันที่อัพเดท: 04/02/2015 เวลา 18:15:30

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของ PSJ Energy Save สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้สูงสุดถึง 50% สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านวิกฤติพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ให้ยั่งยืนสืบไป

การใช้งาน (Application)

อุปกรณ์ของ "PSJ Energy Save" สามารถใช้ได้กับหลอดไฟหลากหลายประเภทที่ใช้กับบัลลาสต์แกนเหล็ก โดยสามารถต่ออุปกรณ์ของ PSJ Energy Save เข้ากับระบบเดิมได้เลย สามารถควบคุม หลอดไฟได้พร้อมกันหลายหลอดทั้งวงจร และยังสามารถควบคุมพลังงานตามความต้องการใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

อุปกรณ์ "PSJ Energy Save" เป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศ และมีเพียง 2 รายในโลก แต่ในการประหยัดพลังงานแสงสว่างมีหลายเทคโนโลยีให้เลือกใช้ เช่น การเปลี่ยนชนิดของหลอด ซึ่งการเลือกใช้แต่ละเทคโนโลยีควรจะศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบว่าควรจะเลือกใช้เทคโนโลยีใด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Update