ระบบขนส่งกล้วยไม้

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

นวัตกรรมกระบวนการระดับโลกด้านระบบขนส่งต้นอ่อนกล้วยไม้ทางเรือ เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งจากทางอากาศมาเป็นทางเรือ ด้วยการปรับสภาพแวดล้อมของกล้วยไม้ผสมผสานกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อทำให้เนื้อเยื่อกล้วยไม้พร้อมปลูกสามารถอยู่ได้ทั้งในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงสว่างและในห้องมืด จึงสามารถส่งออกต้นอ่อนกล้วยไม้ในขวดแก้วไปยังตลาดต่างประเทศทางเรือได้ ด้วยตู้คอนเทรนเนอร์ปรับอากาศที่ไม่มีแสงสว่าง และควบคุมอุณหภูมิกับความชื้นตลอดการขนส่ง 

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้ากว่าร้อยละ 90 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 28 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านตลาดส่งออก จากส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 40 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559

 

 

สำหรับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่สัมฤทธิ์ผลชัดเจนคือ การเพิ่มยอดการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นทันทีร้อยละ 35 เมื่อปลายปี 2552 และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ในปี 2553 สามารถนำเงินตราเข้าประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลในการขยายการผลิตและเกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

 

 

การใช้งาน (Application)

โดยใช้กรรมวิธีควบคุมสิ่งแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมเพื่อปรับสภาพต้นอ่อนกล้วยไม้ให้สามารถขนส่งได้ภายในตู้คอนเทรนเนอร์ปรับอากาศซึ่งไม่มีแสงสว่าง และสามารถนำกลับมาปลูกได้ในสถานที่ที่มีแสงสว่างหลังจากการปรับสภาพอีกครั้ง

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออคิดส์ ดำเนินธุรกิจการส่งออกต้นอ่อนกล้วยไม้ในขวดแก้วไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ฯลฯ ทั้งทางอากาศและทางเรือ โดยกำลังการผลิตสูงสุดที่วางแผนไว้ประมาณ 30 - 50 ล้านต้นต่อปีตามความต้องการลูกค้า โดยการขนส่งทางเรือจะดำเนินการภายใต้ตราสินค้า “Ocean Tissue Culture” ซึ่งได้มีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศแล้ว

 

 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

 1) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านตลาดส่งออก 

 2) การส่งเสริมการผลิตกล้วยไม้คุณภาพ 

 3) การพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 4) การพัฒนาองค์กร 

 5) การส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม