"Ignite" ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยพลาสติกชีวภาพ โดยประยุกต์ใช้ถุงพลาสติกชีวภาพบรรจุปุ๋ย และให้ปุ๋ยกับพืชทั้งถุงโดยไม่ต้องฉีกถุงออก ถุงปุ๋ยจะแตกสลายตัวพร้อมปลดปล่อยปุ๋ยที่บรรจุอยู่ภายในออกมาอย่างช้าๆจึงช่วยลดปัญหาการถูกชะล้างในพื้นที่ที่เพาะปลูกที่มีลักษณะลาดชันและมีฝนตกชุก ลดอัตราการสูญเสียธาตุอาหารภายในปุ๋ย ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเต็มที่และครบถ้วนตรงตามช่วงอายุการเจริญเติบโต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม