"MBIO-2" ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เม็ดพลาสติก "MBIO-2"  ที่คิดค้นและผลิตได้ในครั้งนี้ นับเป็นความแตกต่างและข้อได้เปรียบจากผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายอื่นๆ ตรงที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประเทศไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัถตุดิบจากการเกษตร ดังเช่น มันสำปะหลัง  ซึ่งจะทำให้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตอีกด้วย  สำหรับสูตรที่คิดขึ้นมีหลายสูตรการผลิตด้วยกัน ทุกขั้นตอนของการผลิตนั้นมีความซับซ้อนต้องอาศัยความทุ่มเท ความรู้ ความเข้าใจ บุคคลากรเฉพาะทาง การลงทุน เวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอย่างมาก

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ความสำเร็จของบริษัท มัลติแบกซ์ ในครั้งนี้เริ่มต้นจากการรวมตัวของทีมนักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสถาบันการศึกษาของไทยและบริษัท มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด ในการเข้าสู่วงการพลาสติกชีวภาพ อย่างเต็มตัว  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2550  ด้วยการจัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ 100% ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  มีการลงทุนเครื่องจักร และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ทดลองทดสอบและพัฒนาสูตรโดยมุ่งเน้นสรรหาวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ ดังเช่น “แป้งมันสำปะหลัง”  ตราบจนถึงปี 2553 บริษัท ก็ประสบความสำเร็จสามารถผลิตเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพเทียบเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียม  จากนั้นจึงเริ่มเตรียมรายละเอียดและขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันสำคัญในต่างประเทศ โดยส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เข้ารับการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล สถาบัน OWS (Organic Waste Systems) ในประเทศเบลเยี่ยม ตามมาตรฐานการย่อยสลาย EN 13432  เพื่อให้ได้ผลทดสอบที่จะนำไปขอมาตรฐานการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพต่อไป  ซึ่งการรับรองมาตรฐานนี้ อันได้แก่ DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน และ Vincotte ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์นำไปแสดงมาตรฐานได้ทั่วโลก  ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในการผลิตพลาสติกย่อยสลาย

นายพิสุทธิ์ เลิศวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท พร้อมเปิดตัว เม็ดพลาสติกชีวภาพ ต้นแบบ M-BIO ซึ่งเป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเทียบเท่ากับพลาสติกที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน และนับเป็นความสำเร็จรายแรกของบริษัทของคนไทย โดยมีจุดเด่นตรงที่เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ 100%   มีส่วนผสมจากพืช และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทดสอบจากสถาบัน OWS (Organic Waste Systems )ประเทศเบลเยี่ยม ในด้านการย่อยสลายในระดับห้องปฏิบัติการ       

 

 

 

การใช้งาน (Application)

นำไปใช้งานก็จะทำให้ขยะพลาสติกไม่ล้นเมือง หรืออาจนำเม็ดพลาสติก "MBIO-2" ไปพัฒนาเป็นของเด็กเล่น หรือถุงใส่อาหาร หรือภาชนะอื่น ๆ  ซึ่งใช้แทนพลาสติกจากปิโตรเลียมได้หลากหลาย

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

กิจการของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด(มหาชน) ถือได้ว่ามีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านราคา ความสามารถในการผลิต รวมทั้งการจัดการทรัพยากรในบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ องค์ความรู้ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นคว้าวิจัยพลาสติกชีวภาพ (Biopolymer) เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการใช้สินค้าจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของธุรกิจสีเขียวต่อไป

 

 

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม