"P’PET" ซอฟต์แวร์จัดการระบบเครื่องรับซื้อขยะรีไซเคิล

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เป็นเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมเพื่อการใช้งานของคนไทย ประกอบด้วยระบบสั่งการควบคุมตัวเครื่อง ระบบออนไลน์เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ควบคุมและตัวเครื่องฯ เพื่อจัดการอย่างครบวงจร ทั้งด้านราคาการรับซื้อในแต่ละวัน การขนส่งขยะรีไซเคิล การเติมเงิน การจ่ายผลตอบแทน การดูแลรักษาป้องกันตัวเครื่อง ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลผู้ผลิตเครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆ และข้อมูลขวดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อสามารถนำเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์นี้ไปใช้งานได้ในพื้นที่สาธารณะทั่วไป เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานหรือคนทิ้งขยะทั่วไปตระหนักถึงการคัดแยกขยะ โดยมีผลตอบแทนจูงใจผู้ทิ้งขยะในรูปแบบของมูลค่าวัตถุดิบที่นำมาทิ้งหรือเป็นคูปองส่วนลดต่างๆ

  

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร มีการใช้ขวดพลาสติกประเภท PET แล้วทิ้งถึง 1.5 ตันต่อวัน มีเพียง 30% ที่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้องและนำไป Recycle ได้ ส่วนที่เหลือต้องถูกจัดเก็บจากกองขยะซึ่งมีผลต่อการติดเชื้อต่างๆ รวมถึงการสร้างมลภาวะทั้งดิน (ดินเสื่อม) น้ำ (น้ำเสีย) ลม (กลิ่น) ไฟ (การเผา) อีกด้วย
การคัดแยกตั้งแต่ต้นทางจึงเป็นวิธีการจัดการต่อการ Recycle ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการ ลดทรัพยากร และลดมลพิษต่างๆ อีกด้วย เครื่องจักรประเภท Reverse Vending Machine (RVM) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไป Recycle ได้ และมีใช้ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวีเดน เยอรมัน เกาหลี ฟินแลนด์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีวิธีการออกแบบการทำงานของเครื่องที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนโยบายการ Recycle ของประเทศนั้นๆ

  

 

 

การใช้งาน (Application)

ที่ตัวเครื่องผู้ใช้งานหรือผู้ที่ต้องการทิ้งบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ นำบรรจุภัณฑ์นั้นมาขาย บริจาคหรือแลกรับส่วนลดร้านค้าต่างๆ ยังตัวเครื่อง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะสมัครสมาชิกเพื่อสะสมยอดมูลค่าผลตอบแทนหรือรับผลตอบแทนนั้นเลย ตัวเครื่องจะคิดมูลค่าผลตอบแทนตามมูลค่าตลาดของวัตถุดิบประเภทนั้นๆ แล้วทำการลดขนาดของวัตถุดิบนั้นๆ เพื่อลดขั้นตอนในการนำไป Recycle ต่อไป ตัวเครื่องยังมีระบบคัดกรองวัสดุที่ผู้ใช้งานนำมาทิ้งหรือขาย  เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะโดยสมบูรณ์และคืนออกมานอกตัวเครื่องหากผู้ใช้ใส่วัสดุแปลกปลอมเข้าไป 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

เครื่องพร้อมให้บริการโดยการสั่งผลิต 60 วันต่อคำสั่งซื้อ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ค้าในธุรกิจรับซื้อของเก่าเนื่องจากช่องทางและจุดประสงค์ของการรับซื้อที่แตกต่างกัน หากยังเอื้อประโยชน์ให้กระบวนการรับซื้อวัตถุดิบที่สามารถนำไป Recycle นั้นได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาให้เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์ประเภทเหล่านี้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม