"พี เอส เจ" ระบบควบคุมแสงสว่างประหยัดพลังงาน

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของ PSJ Energy Save สามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างได้สูงสุดถึง 50% สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านวิกฤติพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

 

การใช้งาน (Application)

อุปกรณ์ของ "PSJ Energy Save" สามารถใช้ได้กับหลอดไฟหลากหลายประเภทที่ใช้กับบัลลาสต์แกนเหล็ก โดยสามารถต่ออุปกรณ์ของ PSJ Energy Save เข้ากับระบบเดิมได้เลย สามารถควบคุม หลอดไฟได้พร้อมกันหลายหลอดทั้งวงจร และยังสามารถควบคุมพลังงานตามความต้องการใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

อุปกรณ์ "PSJ Energy Save" เป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งเป็นรายเดียวในประเทศ และมีเพียง 2 รายในโลก แต่ในการประหยัดพลังงานแสงสว่างมีหลายเทคโนโลยีให้เลือกใช้ เช่น การเปลี่ยนชนิดของหลอด ซึ่งการเลือกใช้แต่ละเทคโนโลยีควรจะศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบว่าควรจะเลือกใช้เทคโนโลยีใด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

อยากจะขอโครงการสนับสนุนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากอุปกรณ์ของ "PSJ Energy Save"เป็นนวัตกรรมของคนไทยอีกทั้งเคยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีความเชื่อมั่นกับอุปกรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม