บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

บรรจุภัณฑ์ตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพ เป็นบรรจุภัณฑ์ตลับแป้งที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมซึ่งได้จากการคอมพาวนด์ระหว่างพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแล็กติกแอซิด(PLA) และสารก่อให้เกิดผลึกและพลาสติกไซเซอร์ ทำให้ผลิตภัณฑ์

พลาสติกชีวภาพที่ผลิตได้มีความแข็งแรง ที่จะต้องทนต่อแรงกระแทกได้ดี และสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นได้จากปกติไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส เป็น 85 องศาเซลเซียส รวมทั้งลดระยะเวลาการตกผลึกให้ต่ำกว่าหรือเท่ากับ  1 นาที เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานฉีดได้เร็วขึ้น  โดยผลิตภัณฑ์ตลับแป้งนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและจากการวิเคราะห์และประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์มีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม AS/ABS ร้อยละ 19.16 จึงเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อม

                                          

                          

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

พลาสติกชีวภาพจัดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น แป้งและน้ำตาล มีคุณสมบัติที่แตกสลายตัวทางชีวภาพได้ ประกอบกับมีลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติการใช้งานเหมือนพลาสติกที่สังเคราะห์จากปิโตรเคมี นอกจากนี้ ข้อมูลจากสมาคมพลาสติกชีวภาพยุโรป (European Bioplastics, EUBP) ระบุว่าพลาสติกชีวภาพจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้ประมาณ ร้อยละ 30-70 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี จึงทำให้หลายๆ ประเทศให้ความสนใจ และเริ่มมีการใช้พลาสติกชนิดนี้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย โดยพลาสติกชีวภาพตามนิยามของ EUBP สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.  พลาสติกที่แตกสลายทางชีวภาพได้ (biodegradable plastics) มีจำหน่ายแล้วในเชิงพาณิชย์ คือ พอลิแลกติกแอซิด (PLA) พอลิบิวทีลีนซักซินิก (PBS) และพอลิบิวทิลีน อะดิเพต โคเทเรฟทาเลต (PBAT) พลาสติกชนิดนี้สามารถแตกสลายได้เป็นอินทรีย์วัตถุ คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เมื่อนำไปฝังดิน ซึ่งระยะเวลาการแตกสลายจะขึ้นอยู่กับความหนาของผลิตภัณฑ์ โดยตามมาตรฐานการสลายตัวทางชีวภาพได้นั้น ได้กำหนดระยะเวลาการแตกสลายไว้ในสภาวะการหมักภายใน 6 เดือน

2. พลาสติกที่ไม่สามารถแตกสลายทางชีวภาพได้ แต่มีปริมาณของวัสดุที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้เป็นองค์ประกอบ (Biobased plastics/non biodegradable) อาทิ ไบโอ-พอลิเอทิลีน (Bio-PE) ไบโอ-พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Bio-PET) ไบโอ-พอลิเอไมด์ (Bio-PA) ไบโอ-พอลิยูเรเทน (Bio-Polyurethane) วัสดุคอมโพสิทที่เกิดจากการผสมระหว่างพลาสติกจากปิโตรเคมีและเส้นใยธรรมชาติ พอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกจากปิโตรเคมีและพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น พลาสติกชีวภาพชนิดนี้ จะมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม ซึ่งจะส่งผล ต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม  

 

การใช้งาน (Application)

ใช้สำหรับบรรจุตลับแป้งเพื่อการแต่งหน้า 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

ยังไม่มีรายงานข้อมูลตลาดการใช้พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย เนื่องจากเม็ดเรซินไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมีราคาสูง และไม่มีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อห้ามการยกเลิกการใช้พลาสติก หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างจริงจังดังเช่นในต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้บริโภคจะยอมจ่ายแพง ยกเว้นกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณประชากรทั้งโลก ปัจจุบันเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตจากต่างชาติ กำลังมองหาโอกาสที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตเม็ดเรซินพลาสติกชีวภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบสำคัญต่อการผลิตเม็ดเรซิน เช่น แป้งและน้ำตาล ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการสร้างโรงงานผลิตเม็ดเรซิน เกิดขึ้นในประเทศไทย จะทำให้พลาสติกชีวภาพมีราคาถูกลง

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม