“ซูกาเวีย” สารให้ความหวานจากหญ้าหวานเพื่อสุขภาพ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

โครงการผลิตสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน “ซูกาเวีย” มุ่งเน้นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการผลักดันหญ้าหวานให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรที่เพาะปลูกหญ้าหวานมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งผู้บริโภคจะมีทางเลือกในการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่มาจากการรับประทานน้ำตาลและสารสังเคราะห์

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล (sweetener) ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นจะนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิ โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคปริทันต์ เป็นต้น ในปัจจุบันจึงมีการผลิตสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานทดแทนน้ำตาลขึ้นมาหลายชนิด อย่างไรก็ดีสารเหล่านี้ล้วนผลิตจากสารเคมีสังเคราะห์ สารสกัดจากหญ้าหวานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ  เนื่องจากเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ มีความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายถึง 300 เท่า แต่ปราศจากแคลอรี่และไม่สูญสลายหรือเปลี่ยนสภาพไปกับความร้อนจากการปรุงอาหาร

 

การใช้งาน (Application)

สารสกัดจากหญ้าหวาน “ซูกาเวีย” สามารถนำมาใช้แทนน้ำตาลในอาหาร และเครื่องดื่มได้ทุกชนิด จะช่วยให้อาหารเหล่านั้นมีแคลอรี่ที่ลดลง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก และผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

บริษัท  “ซูกาเวีย” จำกัด เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ การปลูกและเก็บเกี่ยว การตรวจสอบผลผลิต การสกัด การเตรียมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งมีระบบควบคุมคุณภาพในทุกๆ  ขั้นตอนของการผลิต สารสกัดจากหญ้าหวานของบริษัทฯ มีคุณภาพตามมาตรฐานอาหารสากล (Codex)  และมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่องสตีวิออลไกลโคไซด์ 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม