"ภูตะวัน" ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทางการเกษตร

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีที่มีผลงานทางด้านวิชาการรองรับเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ดี การสร้างนวัตกรรมใดๆ ขึ้นมาก็ตาม บริษัทฯ จะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ “ภูเขาทอง” ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้นวัตกรรมเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนานวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญ และในที่สุดปุ๋ย “ภูตะวัน” ของบริษัทฯ ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน IFOAM เพียงรายเดียวในปี พ.ศ. 2551 


บริษัทฯ เคยดำเนินกิจกรรมในลักษณะทำตามๆ กันไป ใครทำอะไรก็ทำตามกัน ไม่มีแนวความคิดเป็นของตนเอง และเมื่อทำตามกันไปก็พบปัญหามากมาย จนทำให้ผลประกอบการอยู่ในภาวะที่ไม่ดี ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทฯ ได้มีโอกาสกลับมาคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น กอปรกับได้มีเวลาเข้ามาศึกษาและให้ความสำคัญกับ “นวัตกรรม” ผมคงเป็นอีกคนหนึ่งที่กล้าพูดได้เต็มปากว่านวัตกรรมสามารถพลิกบทบาทจากช่วงชีวิตที่ต่ำสุดของบริษัทฯ ให้กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสำคัญกับ “ธุรกิจเกษตร” โดยแสวงหานวัตกรรมเพื่อการปรับเปลี่ยนแปลงวิธีเกษตรกรรมให้มาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคพาณิชย์ ก็จะทำให้การพัฒนานวัตกรรมของประเทศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม