"ฟิ-อู-เม่" อ่างอาบน้ำเพื่อผู้สูงอายุ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เป็นการส่งมอบความปลอดภัยและความสะดวกของผู้สูงอายุในการอาบน้ำที่ไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าสูงสำหรับเข้าไปในอ่างอาบน้ำ เป็นอ่างอาบน้ำที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการและ คนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ โดยต้องเหมาะสมกับการเดินหรือก้าวข้าม จนถึงก้าวออกหลังการใช้งาน และคำนึงถึงลักษณะของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็นในชีวินประจำวันอีกด้วย

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จากัด ผู้ออกแบบและผลิตสินค้าในห้องน้ำ ได้เห็นถึงแนวโน้มสินค้าผู้สูงอายุที่มากขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอ่างอาบน้ำที่มีอยู่ในท้องตลาดเมืองไทย (และต่างประเทศ) ยังมีการพัฒนาและออกแบบค่อนข้างจำกัด โดยส่วนมากจะดัดแปลงอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแล้วนำมาประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างอาบน้ำทีมีอยู่ในท้องตลาดซึ่งขนาดและการใช้งานไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ทั้งการก้าวเดินเข้า – ออก ตลอดจนการใช้งาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการบำบัดโดยใช้การนวดหรือกระตุ้นด้วยกระแสน้ำเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกาลังกายบริหารกล้ามเนื้อได้ ซึ่งอ่างอาบน้ำตามลักษณะการใช้งานดังกล่าว ไม่จำกัดอยู่ในวงอุปกรณ์การแพทย์แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์และพัฒนาให้ใช้กับบ้านพักอาศัยทั่วไปได้อีกด้วย

 

 

การใช้งาน (Application)

เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ทั้งการก้าวเดินเข้า – ออก ตลอดจนการใช้งาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการบำบัดโดยใช้การนวดหรือกระตุ้นด้วยกระแสน้ำ

 

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด ได้วางจาหน่ายผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ในร้านจาหน่ายสุขภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทย

 

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านสุขภาพให้กลายเป็นสินค้าส่งออกชิ้นใหม่ทำให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยต่างชาติหันมาสนใจสินค้าใหม่ของไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาดสุขภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง