"DRONE" เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลฝีมือคนไทย

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

                         

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านเครื่อง ช่วยฟังระบบดิจิตอล โดยการออกแบบระบบแยกเสียงรบกวน และระบบยังมีหน่วยความจำเพื่อรองรับ การโปรแกรมการใช้งานในสภาวะแวดล้อมต่างกัน อีกทั้งยังออกแบบวงจรควบคุมและผสมสัญญาณเสียง ให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์มือถือผ่านทางสัญญาณบลูทูธ (bluetooth) ร่วมกับระบบการใช้กระแสไฟฟ้าให้ใช้พลังงานต่ำทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 200 ชั่วโมง และสามารถชาร์จซ้ำ (recharge)

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

"DRONE" เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องช่วยฟัง โดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบดิจิตอล (Digital signal processing: DSP) ในการออกแบบระบบแปลงสัญญาณจากเสียงปกติให้เป็นระบบดิจิตอล และพัฒนาโปรแกรมให้สามารถขจัดเสียงรบกวนจากภายนอกและแยกแยะระดับความถี่ของเสียงที่ได้รับเพื่อเพิ่มความดังที่ให้เหมาะสมกับความผิดปกติในการได้ยินของแต่ละบุคคล ซึ่งการพัฒนาเครื่องช่วยฟังขึ้นเองภายในประเทศจะเป็นการเพิ่มโอกาสของผู้พิการและผู้สูญเสียการได้ยินให้สามารถการเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในราคาไม่แพง และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม