หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เครื่องดำนาชนิดนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนที่ทุกวันนี้หาแรงงานมาทำนาดำยากมากขึ้นทุกทีอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวได้สาเหตุเพราะว่าประหยัดแรงงานคนลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี.ยากำจัดศัตรูพืช.สารเคมีต่างๆที่ใช้นาข้าวเพราะเกษตรกรชาวนาทุกวันนี้ทำการปลูกข้าวแบบนาหว่านกันมากแต่ไม่คำนึงถึงปัญหาที่ตามมาอาทิเช่นข้าวไม่ได้คุณภาพ.ข้าวความชื้นสูง.ข้าวเป็นโรคง่ายฯลฯจะสังเกตุได้ง่ายจากการนำเข้าปุ๋ยยาสารเคมีที่ใช้ในภาคเกษตรสูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคแถบเอเชีย.เป็นนวัตกรรมให้ชาวนาหันมาให้ความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนและถาวร

 

 

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เครื่องดำนาเครื่องนี้ส่วนประกอบหลักๆคือ

1.ส่วนของเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ล91ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกทั้งหมด

2.ส่วนของสายพานลำเลียงต้นกล้าทำหน้าที่นำพาต้นกล้าเข้ากระบวนการทำงานของเครื่อง

3.ส่วนของห้องแยกต้นกล้า

4.ส่วนของปากจับต้นกล้า

5.ส่วนของตัวหนีบต้นกล้าและตัวนำต้นกล้าปักดำลงดิน

6.ส่วนของฐานสกี.ล้อขับเคลื่อนและแกนมือจับบังคับ

 

การใช้งาน (Application)

วางต้นกล้าแบบถอน(กล้าใหญ่)บนสายพานลำเลียงด้านบนทั้งสองด้านแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากนั้นเครื่องจะทำหน้าที่นำต้นกล้าวิ่งไหลมาสู่กลไกการทำงานเครื่องจะนำพาต้นกล้าปักดำลงสู่พื้นที่นาโดยจะปักดำได้สองข้าง(สองแถว)เมื่อต้นกล้าที่วางอยู่บนสายพานลำเลียงใกล้หมดให้วางต้นกล้าเป็นระยะๆ

 

 

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

เครื่องดำนานี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นกันมานานมากและไม่มีเครื่องดำนาชนิดไหนที่สามารถใช้ต้นกล้าแบบถอนขึ้นมาปักดำได้ส่วนที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องที่ใช้กับต้นกล้าที่เพาะในกระบะมาใช้ซึ่งมีปัญหาเรื่องการคุมวัชพืชและค่าใช้จ่ายในการจ้างมาปักดำสูงอีกทั้งเครื่องก็มีราคาแพงมากพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่าเครื่องดำนาชนิดนี้ยังไม่มีคู่แข่งขันที่เปรียบเทียบกันและประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปลูกข้าวก็สามารถนำไปจำหน่ายได้

 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

1.ต้องการให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ช่วยเหลือในด้านการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้ทราบว่ามีนวัตกรรมเครื่องดำนาที่สามารถใช้ต้นกล้าแบบมือถอนโดยที่ชาวนาไทย ไม่ต้องเหนื่อยหรือจ้างแรงงานคนมาปักดำข้าว

2.อยากให้มีการสนับสนุนเรื่องการลงทุนหรือแนะนำแหล่งเงินทุนในการผลิตและการดำเนินการจัดจำหน่ายสาเหตุเพราะใช้เงินลงทุนมากซึ่งการจัดจำหน่ายจะติดอุปสรรคเรื่องการซื้อของชาวนาเพราะชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีเงินก้อนที่จะซื้อเงินสดต้องซื้อผ่านธ.ก.ส.หรือไฟแนนท์(ลิ่สซิ่ง)

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

04 เม.ย. 2557 - 03 มิ.ย. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

Bigstart Innovation

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 41 โครงการ

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม