เครื่องต้นแบบการทดสอบกลิ่นและรสชาติ

โดย  NIA (Classic Case)
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

1. ต้นแบบเครื่องที่สามารถประเมินมาตรฐานอาหารไทยได้จากคุณลักษณะของรสชาติและกลิ่น
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารเทียบกับอาหารสูตรมาตรฐานที่กำหนดให้ได้อย่างน้อย 3 ชนิด

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เครื่องมือที่พัฒนาเป็นแนวคิดใหม่ในการพัฒนาเครื่องมือที่ตรวจวัดรสชาติและกลิ่นอาหารได้รวดเร็ว โดยเทียบเคียงกับตัวอย่างมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใกล้เคียงกันในแต่มีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไป เช่น เครื่องวัดรสชาติอาหารจากวิธีทางไฟฟ้าเคมี  เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ  แต่มักจะมีแนวโน้มไปในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ซึ่งมีความซับซ้อน   นอกจากนั้นเครื่องที่พัฒนาขึ้นจะผนวกเทคโนโลยีการตรวจวัดเชิงแสงเพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพอาหารรวมทั้งหมดเป็น 3 เทคนิค คือ การตรวจวัดกลิ่นสารระเหย การตรวจวัดรสชาติจากไอออนในน้ำ และการตรวจจับรูปลักษณะผ่านการประมวลผลภาพถ่าย 

การใช้งาน (Application)

ทดสอบกลิ่น  รสชาติ  และลักษณะทางกายภาพ  ของสารตัวอย่างที่วัดและเปรียบเทียบกับแพทเทิร์นของฐานข้อมูลที่เก็บไว้

สถานภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องต้นแบบ

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

ปัจจุบันได้เข้าร่วมในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”  ชื่อโครงการ  เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานรสชาติอาหารไทยแบบพกพา  สัญญารับทุนเลขที่ C11-TC-56-08-453ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

11 พ.ค. 2557 - 10 ก.ค. 2557 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA (Classic Case)

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 57 โครงการ
Website: www.nia.or.th

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม