เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้และกระบวนการผลิตในระบบต่อเนื่อง

         เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ในระบบต่อเนื่อง เป็นเครื่องที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับฟองเต้าหู้ โดยสามารถผลิตฟองเต้าหู้ได้ยาวมากกว่าการผลิตแบบเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ระบบเครื่องสามารถปรับความหนาของฟองเต้าหู้ ทำให้ฟองเต้าหู้มีความเหนียวนุ่ม และไม่ขาดง่าย ส่งผลให้สามารถนำฟองเต้าหู้ที่ได้ไปต่อยอดผลิตสินค้าอาหารในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยตัวเครื่องประกอบด้วยถังน้ำนมถั่วเหลือง ถังขึ้นรูปฟิล์ม เตาแก๊สปิคนิค ถังทำเย็น ม้วนสายพานเทฟลอน สายพานเทฟลอนยาว 7 เมตร และม้วนเก็บสายพานและฟองเต้าหู้ใช้มือหมุน  ในส่วนของการออกแบบกระบวนการผลิตมีการปรับสูตรอัตราส่วนน้ำและถั่ว โดยการเติมสารพลาสติไซเซอร์ทำให้ฟองเต้าหู้มีความเหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย และสามารถตรวจสอบคุณภาพฟองเต้าหู้ทั้งความหนา เนื้อสัมผัส ความต้านทานแรงดึง ความแข็งแรงในการห่อหอยจ๊อ และคุณภาพด้านสี ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องความสะดวก คุ้มค่า ประหยัดเวลา และลดแรงงานคนในการผลิต และได้สินค้าฟองเต้าหู้แนวใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ความแตกต่างจากการผลิตแบบดั้งเดิม สามารถนำไปต่อยอดสำหรับการผลิตในอุตสาหกรรมในปริมาณมากต่อไป รวมถึงในอนาคตสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมระดับโลก ด้านเครื่องจักรและกระบวนการผลิตสินค้าแบบอื่นที่ต้องการรูปแบบในลักษณะเดียวกันเช่น ระบบการผลิตแผ่นยาง เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมผลิตฟองเต้าหู้ อุตสาหกรรมผลิตหอยจ๊อ

กลุ่มเป้าหมายรอง คือ อุตสาหกรรมอื่นๆที่ใช้ฟองเต้าหู้ เช่น น้ำเต้าหู้ที่ใส่ฟองเต้าหู้ หรือฟองเต้าหู้พองกรอบ

 

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ

1. จีระศักดิ์ เพียรเจริญ, สุเทพ ชูกลิ่น และ พรประสิทธิ์ คงบุญ. 2554. การพัฒนาเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ที่มีส่วนทำความร้อนภายนอก. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่  25.

2. ระพีพรรณ สายแวว, ปรเรศวร์ อินทุเศรษฐ และ ชไพรพร ควบพิมาย. 2558. การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่ละลายน้ำของเนื้อปลา. เอกสารวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 7/2558.

3. Cao, Y.M. and K.C. Chang. 2002. Edible film prepared from water extract of soybeans. J. Food Sci. 67: 1449-1454.

4. Catalog Technology. เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม. แหล่งที่มา: http://www.clinictech.most.go.th/online/techlist/attachFile/2013108104911.pdf, 14 กันยายน 2559.

5. Farnum C., D. W. Stanley and J.I. Gray. 1976. Protein-lipid Interactions in soy films. Can. Inst. Food Sci. Technol. J. 9(4). 201-206.

. Horapa. 2550. ฟองเต้าหู้. แหล่งที่มา: http://www.horapa.com/content.php?No=791, 16 เมษายน 2560.

7. Wu, L. C. and Bated, R. P. 1972a. Soy protein-lipid films. 1. Studies on the film formation phenomenon. J. Food Sci. 37:36. .

8. Wu, L. C. and Bated, R. P. 1972b. Soy protein-lipid films. 2. Optimization of film formation. J. Food Sci. 37:40.

9. Wu, L. C. and Bated, R. P. 1973. Influence of ingredients upon edible protein-lipid film characteristics. J. Food Sci. 38:783.

 

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ 

1. นางสาวอัญชุดา ตติยนันทพร   Email : Anchuda.T@hotmail.com

2. นางสาวณัฐิตา ชูบุญเลิศ Email :  nuttita.ch@hotmail.com

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

3. นางสาววิภาสินี รัตนพรมงคล  Email : r_viewwp@hotmail.com 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์   โทรศัพท์ 086- 779- 1263 E-mail fagisrsp@ku.ac.th                    

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม