Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia

            โคมไฟ Cerulean Mark 5 Phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia ใช้สำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ลดโอกาสเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อน และความพิการของทารกแรกที่เกิดภาวะตัวเหลืองได้  ระบบวงจร และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้งานการสร้างโคมไฟ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศ จึงประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษา และให้ประสิทธิภาพในการรักษาใกล้เคียงกับเครื่องมือราคาสูง สำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ โดยมีคุณภาพดีเทียบเท่าหรือสูงกว่าโคมไฟแอลอีดีที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงพยาบาล จุดเด่นของชิ้นงาน คือ ความคุ้มค่า กระทัดรัด ราคาถูก การใช้ไฟ LED และการวิจัยในส่วนของการปล่อยค่าของแสง ที่ส่งผลทางด้สนการรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆ และการทดสอบจากแพทย์ผู้เชียวชาญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

            แผนการจำหน่ายให้กับ 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อโคมไฟไปบริจาคกับโรงพยาบาล และจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มภาครัฐ แผนกกุมารเวชศาสตร์ในสถานพยาบาล ประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล แผนกกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ สถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์การแพทย์ในที่ห่างไกลและทุรกันดาร สำหรับกลุ่มภาคเอกชนและการผลิต แผนกกุมารเวชศาสตร์ ในสถานพยาบาลเอกชน ประจำจังหวัด อำเภอ และตำบล บริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศไทย สำหรับกลุ่มภาคประชาชน สังคม และชุมชน มารดาผู้เกิดบุตรในที่ห่างไกลและทุรกันดาร ยากต่อการเดินทางนำบุตรมารักษาในตัวเมือง กลุ่มอาสาสมัครชุมชมต่าง ๆ และใช้ในเหตุภัยพิบัติ รวมถึงภัยสงครามที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

 

เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ

 

ณัทกร เกษมสำราญ, เวียงชัย คาระมาตย์, ปราการ ทัตติยกุล, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “โคมไฟแอลอีดีกำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด”, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ณัทกร เกษมสำราญ, ณัฐพล ไชยมาก, เวียงชัย คาระมาตย์, “ชุดโคมไฟแอลอีดีกำลังสูงแบบพกพาสำหรับแก้ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด : The portable HPLED lamp phototherapy for Neonatal Hyperbilirubinemia”, แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นันทพร พ่วงแก้ว, Breastfeeding in neonatal jaundice, งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช, 2554. นายอาทิตย์ ธรรมตระการ, 2543, ผลิตภัณฑ์ “ตู้อบเด็กทารก” รุ่น V-850 Infant Incubator Model V-850, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, วีณา จีระแพทย์, ประสิทธิภาพของเครื่องส่องไฟ-ศิริราชในการลดระดับบิลิรูบินในพลาสมา, วารสารกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม 2540 หน้า 284-290. ณัฐพงษ์ ฐิติรัตน์สานนท์, 2554, ประสิทธิผลของเครื่องมือส่องไฟผลิตในประเทศที่ประกอบด้วยหลอดอีมิดทิงค์ไดโอดส์ (แอลอีดี) เพื่อรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด, วิทยานิพนธ์, งานวิจัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ฯ. Young P. C., Korgenski K., Buchi K. F., Early readmission of newborn in a large health care system.Pediatrics 2013; 131(5), pp. 1538-1544. Horiguchi  T. and Bauer  C., Ethnic differences in neonatal jaundice: comparison of Japanese and Caucasian newborn infants.  Am. J. Obstet Gynecol. 1975; vo.12, no. 1, pp. 71- 74. Bianca M. R. Martins, Manoel de Carvalho, Maria E. L. Moreira, José M. A. Lopes, Efficacy of new microprocessed phototherapy system with five high intensity light emitting diodes  (Super LED), Jornal de Pediatria, 2007, vo. 83, no. 3, pp. 253-258. Stephanie D. P., Wentworth, Neonatal phototherapy – today’s lights, lamps and devices, infant - Phototherapy Devices – 2015, vo. 1, Issue 1, pp. 14-19. Johanna V. C., Corey R., Marie A. D., Yiwen C., and Maria O., Prospective Randomized Controlled Study Comparing Low-Cost LED and Conventional Phototherapy for Treatment of Neonatal Hyperbilirubinemia. Journal of Tropical Pediatrics Advance Access, Sept. 13, 2011, pp.1-6.

 

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ   : นายณัทกร เกษมสำราญ    Email :  natthakorn.engr@gmail.com

ประวัติการทำงานหรือการอบรม :    ผู้ช่วยนักวิจัยห้องปฏิบัติการ ECIL คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล   โทรศัพท์ 0865726807
E-mail norrarat@eng.buu.ac.th

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะ

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม