Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children)

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Time for Tales (An interactive toy for visually impaired children)

            Time for Tales เป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยในส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, จินตนาการ และการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก โดยเบื้องต้นถูกออกแบบมาสำหรับเป็นของเล่นให้กับเด็กผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีขนาด 40 x 40 x 15 cm3 เป็นของเล่นแนวโต้ตอบอัตโนมัติ (Interactive toy) ที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบอัตโนมัติกับของเล่นได้ และเป็นของเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งประสาทสัมผัส (Multisensory) คือประสาทสัมผัสทางการได้ยินและการสัมผัสเป็นหลักในการเล่นเป็นหลัก

            แนวคิดของของเล่นเป็นการจำลองโลกนิทานโดยใช้เสียงในการโต้ตอบเป็นหลักและใช้การสัมผัสแทนการมองภาพ ส่วนประกอบของของเล่นชิ้นนี้มีทั้งหมดสองส่วนคือ ฐานที่เป็นดินแดนในโลกนิทาน และตัวละครต่างๆที่อาศัยอยู่ในโลกนิทาน โดยผู้พัฒนาคำถึงถึงปัจจัยในหลายๆด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่ใช้ประสาทสัมผัสมากกว่าหนึ่งอย่างในการเล่น เรื่องเสียงก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องระวัง  ไม่ควรจะดังเกินไปหรือเบาเกินไป ความเร็วของเสียงก็เช่นกัน เรื่องของผิวสัมผัสก็เป็นอีกสิ่งที่ควรจะคำนึงถึง สุดท้ายคือเรื่องการส่งเสริมให้เด็กเล่นด้วยกันมากกว่าหนึ่งคน เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อสังคม

            ผู้พัฒนามองว่าการเลือกพัฒนาของเล่นสำหรับเด็กพิการทางสายตาโดยเฉพาะเป็นเหมือนการสื่อสารออกไปว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจและใส่ใจพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเดินทางและการใช้ชีิวิตของพวกเขาในปัจจุบัน  ผู้พัฒนาหวังว่าเมื่อสังคมจะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการทางสายตามากขึ้น  ในอนาคตจะมีผู้พัฒนาสิ่งของหรืออุปกรณ์การช่วยเหลือให้กับพวกเขามากขึ้น โดยไม่ใช่แค่กับคนพิการทางสายตาเท่านั้น แต่รวมถึงคนพิการหรือคนอื่นๆที่ต้องการอุปกรณ์พิเศษบางอย่างในการดำรงชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคต

            ทางคณะผู้พัฒนามองว่าของเล่นชิ้นนี้จะไม่หยุดแค่ทำขึ้นเพื่อเด็กพิการทางสายตา แต่เรามองว่าถ้าเราเริ่มจากศูนย์ เริ่มจากเด็กที่มองไม่เห็นอะไรเลยเล่นได้ เด็กที่พอมองเห็นก็จะเล่นได้ และเด็กที่มองเห็นปกติก็จะเล่นได้ด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้พัฒนาเริ่มโจทย์ที่เด็กตาดี เด็กตาบอดจะไม่สามารถเล่นของเล่นชิ้นนี้ได้ ดังนั้นในอนาคตผู้พัฒนาจึงมองไปที่ Universal design โดยในระยะยาวกลุ่มเป้าหมายของของเล่นชิ้นนี้จะไม่ใช่แค่เด็กพิการทางสายตา แต่หมายถึงเด็กทุกคน โดยผู้พัฒนาหวังว่าของเล่นชิ้นนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียบกัน ที่ไม่ว่าเด็กคนไหนก็สามารถเล่นด้วยกันได้  A toy + Technology + Creativity for ALL CHILDREN :)

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ 

1.ภาดา    โพธิ์สอาด                   โทรศัพท์ 0634158182     E-mail p.phosaard@gmail.com  
2. วสุพล   แหวกวารี                  โทรศัพท์ 092-694-6161    E-mail vasupon@hotmail.com      
3. พัชณาพร  วิมลสาระวงค์          โทรศัพท์ 091-425-0676    E-mail pppeachy3333@gmail.com  

อาจารย์ที่ปรึกษา  รศ. ดร. อติวงศ์ สุชาโต    โทรศัพท์ 089-140-0501      E-mail atiwong@cp.eng.chula.ac.th

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง