หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Fitness Innovative Trainer

            Fitness Innovative Trainer (FIT) เป็นแอพพลิเคชันสำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการออกกำลังกายในท่าทางต่าง ๆ และยังสามารถตรวจวัดระยะองศาการเคลื่อนที่ในท่าต่าง ๆ เพื่อทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้สามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้ Fitness Innovative Trainer เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะทำให้ทุก ๆ คนสามารถเริ่มต้นออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมของประชากรไทยในวงกว้าง 

            ในเบื้องต้นผู้ใข้งานสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันต้นแบบให้ทำการนับรอบของการออกกำลังกาย และวัดองศาการเคลื่อนที่ของช่วงแขนในท่าทางต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ได้ (เช่น Barbell Curl, Skull Crusher, Drag Curl, Hammer, Curl) โดยจะมีการพัฒนาต่อยอด เพิ่มเติมรูปแบบการใช้งานแบบใหม่ คือ โหมดการออกกำลังกายแบบอิสระ ซึ่งแอปพลิเคชันจะตรวจจับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ เพื่อนำมาระบุท่าทางที่ผู้ใช้ทำโดยอัติโนมัติ และเริ่มต้นนับรอบให้ทันที โดยใช้หลักการ data mining ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกกำลังกายของผู้ใช้แล้ว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการนับรอบและแจ้งเตือนมุมองศาการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ได้อีกด้วย  โดยการช่วยให้ผู้คนออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องนั้น จะช่วยส่งเสริมให้กล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันแอพพลิเคชันนี้อยู่ในขั้นทดสอบ ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมให้คลอบคลุมการออกกำลังกาย และวางแผนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาออกมาเป็นธุรกิจแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง

 

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ

  1. แนวคิดการพัฒนาไอเดียจากแอปพลิเคชัน ijoint เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อประหยัดเวลาในการเข้ารับการรักษาและติดตามการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ด้วยสมาร์ทโฟน โดยติดตั้งสมาร์ทโฟนไว้ที่หัวไหล่ด้วยอุปกรณ์ยึด (Arm band) ผู้เข้ารับ การกายบำบัดจะต้องทำตามคำแนะนำและท่าทางการกายภาพตามที่แพทย์สั่ง แพทย์สามารถเข้าดูแลประวัติการรักษา การทำกายภาพบำบัดดูแบบ 3D การทำกายภาพของ ผู้ป่วย ให้คำแนะนำ และสั่งให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัดได้จากทางหน้าเว็บไซต์

  2. Chiensriwimol N., 2016, “Monitoring Frozen Shoulder Exercises to Support Clinical 

  Decision on Treatment Process Using”, The 8th International Conference on 

  Advances in Information Technology (IAIT2016), pp. 84-90.

 

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

1.  นางสาวกรกนก  แสงวิเชียร  E-mail  k.sangwichien@gmail.com 

2.  นายปฎิพล     แซ่ฉั่น   E-mail  patipolsaechan@gmail.com

3.  นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์  E-mail  fresh.thit@me.com

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม  E-mail  pornchai@sit.kmutt.ac.th

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะ

 ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม