อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร 

            อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  คือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อบริเวณขา สามารถทำกายบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อน่อง และ เส้นเอ็นฝ่าเท้า  รวมถึงการยืน หรือ นั่ง แล้วใช้อุ้งเท้าเหยียบ วัสดุกลม ๆ  และการบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเท้าและกล้ามเนื้อในฝ่าเท้า    เพื่อลดอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ  ช่วยกระตุ้นการทำงานด้านระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายหรือกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทบริเวณฝ่าเท้าให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่นก่อนการออกกำลังกายจะช่วยลดในเรื่องของอาการปวดเจ็บได้ดี ทั้งนี้ตัวอุปกรณ์ยังสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายในตัวเดียว  สามารถหิ้ว  หรือนำติดรถ  เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกได้น้ำหนักที่เบา  พับเก็บได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทดสอบการใช้งาน ผู้จัดทำได้ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจใน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แพทย์/พยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นักกีฬา  ผู้รักการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อการใช้งานของอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  100  คน  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2. รวบรวมข้อมูลจากพอใจของแพทย์/พยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นักกีฬา  ผู้รักการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อการใช้งานของอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  100  คน  เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและทดสอบอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร โดยใช้แบบสอบถาม

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ผลการทดลองการเลือกชนิดของโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

ผลการทดลองชนิดของโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบำบัดที่ทำจากไม้สน พบว่า ได้

เลือกโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบำบัดที่ทำจากไม้สน เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงแต่ดัดขึ้นรูปได้ง่าย มีสวยงาม ราคาถูก

ผลการทดลองการเลือกชนิดชุดคานรองรับน้ำหนัก    

            ผลการทดลองชนิดของชุดคานปรับรับน้ำหนักพบว่า ได้เลือกแผ่นคานไม้+บานพับอลูมิเนียม เพราะน้ำหนักปานกลางและคานมีแข็งแรงสูง ภายนอกสวยงามรองรับน้ำหนักได้สูงสุด  การศึกษาความพึงพอใจความพึงพอใจของแพทย์/พยาบาล ผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  นักกีฬา  ผู้รักการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อการใช้งานของอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  100  คน

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้อุปกรณ์

ผลการศึกษาความพึงพอใจของแพทย์/พยาบาล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่ออุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบำบัด DTEC ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง ภาพรวมของค่าความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบำบัดDTEC อยู่ในระดับมาก ( = 4.01,S.D.=0.66)

ปัจจุบันอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ผลิตและพัฒนาต่อยอดจากรุ่น 1 ที่มีขนาดใหญ่ ออกมาเป็นรุ่น 2 ที่มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบาขึ้น โดยจะพัฒนาในส่วนของการเลือกใช้วัสดุเพิ่มเติม สำหรับต่อยอดออกมาเป็นธุรกิจนวัตกรรม เป็นชิ้นงานที่ขายได้จริงต่อไป

 

รายชื่อกลุ่มนวัตกรผู้ออกแบบโครงการ

1. นายยุทธนา สานารี        โทรศัพท์ 095-4784139    

2. นางสาววัลวิสา  ก้อนคำตัน          โทรศัพท์ 094-4733152

3. นางสาวปิยะดา  นามธรรม          โทรศัพท์ 098-7143912    

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ โทร 087-9699698  แฟกซ์  045-429050  Email:mama.bum@hotmail.com

สถานบันการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ.อุบลราชธานี ข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง