การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์

            การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลูโคส ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำตาลในธรรมชาติและมีต้นทุนที่ต่ำ ให้กลายเป็นกรดเลวูลินิกที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ เพื่อลดต้นทุนของการใช้สารตั้งต้นในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำสารนี้ไปใข้ได้ เช่น การผลิตเชือกไนลอน เป็นต้น

            งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองการเกิดปฏิกิริยากำจัดน้ำของกลูโคสเป็นไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟิวรัล พบว่าปฏิกิริยาจะสามารถเกิดได้ในสภาวะกรด โดยผลิตภัณฑ์จะเกิดได้ดีเมื่อใช้ซีโอไลต์ชนิด H-BEA เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี สามารถยืนยันผลได้จากเทคนิคยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี ซึ่งจะพบค่าความยาวคลื่นของไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟิวรัลที่ 284 นาโนเมตร

            ในส่วนของการศึกษาการดูดซับของกลูโคส ไฮดรอกซีเมทิลเฟอฟิวรัล และกรดเลวูลินิก บนซีโอไลต์ชนิดต่าง ๆ อาทิ H-ZSM-5 H-MOR และ H-BEA โดยการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์พบว่า framework ที่แตกต่างกันของซีโอไลต์ มีส่วนสำคัญทำให้พลังงานในการดูดซับแตกต่างกัน  ซึ่งการวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอด สำหรับการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะแก่การนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้แก่ โรงน้ำตาล เนื่องจากมีวัตถดิบที่เป็นส่วนหลักอยู่แล้ว และนำข้อมูลวิจัยนี้ไปพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ ต่อไป

ปัจจุบันงานวิจัยนี้อยู่ในขั้นของการพัฒนาคำนวนต้นทุนและออกแบบแผนธุรกิจ เปรียบเทียบคู่แข่ง และหาตลาดเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มนักลงทุน

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ

Straathof A. J. J. 2014. Transformation of Biomass into Commodity Chemicals Using Enzymes or Cells. Chem. Rev. 114: 1871–1908. Pierson Y., F. Bobbink and N. Yan. 2013. Alcohol Mediated Liquefaction of Lignocellulosic Materials: A Mini Review. Chem Eng Process Tech. 2: 1014-1018. Hu L., Z. Wu., J. Xu., Y. Sun., L. Lin and S. Liu., 2014. Zeolite-promoted transformation of glucose into 5-hydroxy-methylfurfural in ionic liquid. Chem Eng J. 244: 137-144. Boekfa B., S. Choomwattana, P. Khongpracha and J. Limtrakul. 2009. Effects of the Zeolite Framework on the Adsorption and Hydrogen Exchange Reactions of  Unsaturated Aliphatic, Aromatic and Heterocyclic compounds in ZSM-5 Zeolite: A Combination of Perturbation Theory (MP2) and a Newly Developed  Density Functional Theory (M06-2X) in ONIOM scheme. Langmuir. 25: 12990-12999. Maeboonruan N., T. Maihom, P. Poolmee, P. Treesukol and B. Boekfa. 2017. The adsorptions of glucose, hydroxyl-methylfurfural and levulinic acid on H-ZSM-5 zeolite: A hybrid MP2:DFT method. KMUTNB: IJAST. 1: 1-6.

 

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ

นางสาวณัฐธิดา    แม่บุญเรือน         E-mail: nmaeboonruan@yahoo.com

อาจารย์ที่ปรึกษา:  ผศ.ดร. บุญเดช เบิกฟ้า   โทรศัพท์ 086-555-4089   E-mail: bundet.b@ku.ac.th

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม