หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Struvite Fertilizer for the Sustainable Future (SFSF)

            โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาผลิตเป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ละลายช้าสำหรับนำไปใช้ในภาคการเกษตร เพื่อลดปริมาณการนำเข้าปุ๋ยของประเทศไทย โดยมีการศึกษาการผลิตปุ๋ยสตรูไวท์จากน้ำเสียในระดับห้องวิจัยระดับปฏิบัติการและระดับโรงงานจำนวน ๕๐ กกต่อวัน (ซึ่งทำการติดตั้งและทดสอบในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐) โดยระบบที่ออกแบบมีคุณลักษณะดังนี้

1) เป็นระบบต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรจำนวน ๕๐ กกต่อวัน

2) มีการใช้สารเคมีในการช่วยการเกิดผลึกปุ๋ยจำนวนน้อย

3) มีการใช้พลังงานอาทิตย์ในการเดินระบบ ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่กักเก็บน้ำเสียที่ห่างไกลจากชุมชนและไฟฟ้า

4) มีลักษณะการออกแบบแบบโมดูล่า สามารถติดถอดตั้งประกอบเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามต้องการ

5) คอมแพคท์ คือ ลักษณะเล็ก เคลื่อนที่ได้ง่าย

6) มีระบบควบคุมอัตโนมัติ ปรับค่าการใช้สารเคมีอัตโนมัติ และสามารถควบคุมระยะทางไกลได้

สามารถนำไปใช้งานในระดับประเทศได้จริง

ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบและวิจัยระบบเพื่อพัฒนาให้ได้ปุ๋ยสตรูไวท์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อขอชมตัวอย่างระบบได้ค่ะ

 

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ  
1. Ploypailin   Nampa     โทรศัพท์ 0910561942   E-mail ooy.aoy100@gmail.com

2. Wirasinee   Sarika       E-mail 56050602@go.buu.ac.th 

3. Viranphat   Singrakphon   E-mail virunpat1150@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา Ropru Rangsivek   โทรศัพท์ 0929399672   E-mail ropru@eng.buu.ac.th

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม

นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง