หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

Bee nuc be natural

            ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจ และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เฉพาะในเขตภาคเหนือพบว่ามีรังผึ้งพันธุ์ที่มีการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 150,000 รัง จากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมากกว่า 600 ราย (ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ แต่การที่ผึ้งจะสร้างน้ำผึ้ง หรือ ออกหาน้ำหวานตามวงจรชีวิตนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งสภาพอากาศ ความชื้น สภาวะรบกวน ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์ที่ผลิตเพื่ออนุบาลผึ้งนั้นถูกใช้แล้วเสียไปภายในเวลาอันสั้น  ดังนั้นผู้พัฒนาโครงการจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์กล่องอนุบาลนางพญาผึ้งนำโดยใช้วัสดุเชิงประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากของเหลือใช้ทางการเกษตรและเรซิ่นจากพืชมาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตกล่องอนุบาลนางพญาผึ้งแทนการใช้ไม้ธรรมชาติหรือพลาสติก

            จุดเด่นของชิ้นงาน คือ เป็นต้นแบบที่ผลิตภายในประเทศด้วยวัสดุเชิงประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากของเหลือใช้ทางการเกษตร และเรซิ่นจากพืช ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้

มีกระบวนการผลิตกล่องใช้พลังงานต่ำ เป็นกล่องอนุบาลนางพญาผึ้งที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานนานและราคาถูกกว่ากล่องที่มีขายอยู่ในท้องตลาด  มีการออกแบบให้เหมาะกับภูมิอากาศของประเทศไทย สะดวกต่อการใช้งานสามารถถอดประกอบได้ ง่ายต่อการทำความสะอาดและเก็บรักษา  อีกทั้งเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย

ปัจจุบันงานชิ้นนี้อยู่ได้ผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว อยู่ในระหว่างการวิจัยเพิ่มเติม และวางแผนธุรกิจนวัตกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้ชิ้นงานสำหรับออกขายจริงต่อไป

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ 

1. มนัญชยา       เกิดพร   โทรศัพท์ 0860751547   E-mail manunchaya.ker12@lamduan.mfu.ac.th    
2. สกาวเดือน   เปรมปรี      โทรศัพท์ 0925171369   E-mail sakaowduen.pre12@lamduan.mfu.ac.th        
3. เกษราพร   วงศ์หาญกุล    โทรศัพท์ 0882828591  E-mail 5731112018@lamduan.mfu.ac.th

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร. ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว  โทรศัพท์ 0856254242   
E-mail nattakan@mfu.ac.thสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม