อิฐจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน

โดย  NIA
หมดเวลาโหวตโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

อิฐจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน

            งานวิจัยนี้เกิดจากการมองเห็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในคอนกรีตต้องใช้พลังงานสูงและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดภาวะเรือนกระจกออกมาในปริมาณมาก  จึงได้มีการคิดค้นวัสดุที่มีสมบัติคล้ายคอนกรีตมาใช้ทดแทน  เรียกว่า  จีโอพอลิเมอร์  และเนื่องจากในโรงงานกระดาษมีเถ้าลอยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  จึงนำเถ้าลอยมาเป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตจีโอพอลิเมอร์  นอกจากนี้ยังนำเศษเส้นใยแก้วที่เหลือทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน (PP) จากโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาปรับปรุงสมบัติของจีโอพอลิเมอร์ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้สามารถนำมาผลิตเป็นอิฐหรือวัสดุตกแต่งภายใน ที่แข็งแรง มีน้ำหนักเบา และใช้งานได้หลากหลายรูปทรง อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษ และลดปริมาณของเหลือใช้จากกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรม

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ได้มีการทดลองเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำหนักและความแข็งแรงหลังจากที่ทดลองทำตัวอย่างพบว่า

1. ผลการทดสอบรูพรุนภายในจีโอพอลิเมอร์

            พบว่าในอัตราส่วนสารละลาย  NaOH : Na2SiO3 เมื่อมีปริมาณของ Na2SiO3 เพิ่มขึ้น จะทำให้ชิ้นงานมีขนาดและปริมาณของรูพรุนลดลง  และการใส่เส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน จะยิ่งทำให้ขนาดและปริมาณของรูพรุนลดลด

2.  ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์

            พบว่า ในอัตราส่วนสารละลาย  NaOH : Na2SiO3 เมื่อมีปริมาณของ Na2SiO3 เพิ่มขึ้น จะทำให้ชิ้นงานมีความหนาแน่น  กำลังอัด  และกำลังดัดเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้เมื่อใส่เส้นใยแก้วและเส้นใยพอลิโพรพิลีน ในปริมาณที่มากขึ้นจะมีความหนาแน่น  กำลังอัด  และกำลังอัดเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันโครงการนี้มีการผลิตชิ้นงานตัวอย่างออกมาแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนารูปแบบของชิ้นงานให้เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมถึงวางแผนการตลาดเพื่อต่อยอดในเชิงธุรกิจนวัตกรรมต่อไป

 

รายละเอียดนวัตกรผู้ส่งโครงการ

นางสาว ธิติสุดา  เรือนใจมั่น    E-mail  mink_kyz@hotmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร. เบญญา  เชิดหิรัญกร    โทรศัพท์    083-0505955     E-mail  benya@tu.ac.th

สถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  

เพื่อการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม สามารถให้คำแนะนำได้ที่กล่องคอมเม้นค่ะข้อตกลง:
          สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการกลั่นกรองข้อมูลของโครงการที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นำเสนอโครงการแต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งหากปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอนี้ว่า มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้นำเสนอโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาในการโหวต

18 ก.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 (60 วัน)

ร่วมโหวตโครงการนี้ เพียงกด

= 60 คะแนน
= 40 คะแนน

เจ้าของผลงาน

NIA

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

จำนวนโครงการ 19 โครงการ
Website: -

ถามตอบ

    หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการนี้
    สามารถฝากคำถามได้ที่นี่
ฝากคำถาม